Olymp Trade bilen Forex söwdagäri bolmak üçin söwda höwesiňizi nädip saklamaly?
Blog

Olymp Trade bilen Forex söwdagäri bolmak üçin söwda höwesiňizi nädip saklamaly?

Goldaw gullugymyz: “Salam. Hasabymy pozmagyňyzy haýyş edýärin. Indi streslere çydap bilemok. Söwda edip pul gazanmak islämok! " Kompaniýanyň wekili bu adam bilen habarlaşdy we onuň hakykatdanam kämillik söwdagäri bolandygy ýüze çykdy. Diňe soňky iki hepde girdeji getirmedi we şu wagta çenli hasabyň girdejisi 3,5 aý çalt ösdi. Näme üçin durnukly girdeji getirýän işden çykmak islegini duýdy? Ine, müşderisiniň hekaýasy, biz onuň rugsady bilen neşir edýäris.