Olymp Trade-de üçburçluk nusgasyny söwda etmek boýunça gollanma

Olymp Trade-de üçburçluk nusgasyny söwda etmek boýunça gollanma

Üçburçluk, Olimp söwda platformasynda söwda edilende dowam etmegiň nagyşlaryna degişli tehniki derňew gurallarydyr. Bu nagyş, adatça, bir ugur boýunça emele gelýär. Birini çekmeseň tanamak kyn. Üçburçluk nagşyny çyzmak, tendensiýa boýunça azyndan 2 belentlik we 2 peslik kesgitlemegi talap edýär. 2 belentligi göni çyzyk bilen, 2 pesligi göni çyzyk bilen birleşdiriň. Iki setiri üçburçluk emele getirýänçä uzadyň.

Bu gollanmada 3 dürli üçburçluk hakda has giňişleýin öwrenersiňiz. Şeýle hem, “Olimp” söwda platformasyndaky söwdaňyzda olary nähili ulanmalydygyny öwredýärin.

Üç üçburç nagyş, bilmeli

Üçburçluk nagyşlarynyň 3 dürli görnüşi bar: ýokarlanýan üçburçluk, aşak inýän üçburçluk we simmetrik üçburçluk.

Öň hem belläp geçişim ýaly, her üçburçlugyň üçburçluk depesinde kesişýän 2 setir bilen azyndan 2 beýik we 2 pes bolmaly.

Üçburçluk nagyşlarynyň hemmesine göz aýlalyň.

Simmetrik üçburçluk nagşy

Bu üçburçluk nagşy dürli bazarda emele gelýär. Öküzler we aýylar bazaryň haýsy tarapa gitmelidigi belli däl. Eger belentlikleri we peslikleri birleşdirseňiz, üçburçluk burçlarynyň deňdigini görersiňiz. Şeýle-de bolsa, arakesme ýüze çykanda, güýçli tendensiýanyň kabul edilendigini görersiňiz. Geçirilen gözlegler, köplenç bölünişigiň bar bolan tendensiýa ugrunda bolup geçýändigini görkezýär.

Onda haçan işe girersiňiz? Derrew bökdençlik ýüze çykýar, täze tendensiýa boýunça söwda ediň.

Olimpiýa söwda platformasynda EUR / USD üçin 5 minutlyk aralyk şemlerde simmetrik üçburçluk nagşy

Olymp Trade-de üçburçluk nusgasyny söwda etmek boýunça gollanma
Olimp söwdasynda simmetrik üçburçluk nagşy

Bu suraty ulanyp, 15 minut ýa-da ondanam köp dowam edýän satuw ýagdaýyna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz.

Üçburç nagyş

Bu, adatça ýokary göterilişde emele gelýän gödek üçburçluk nagşy. Peslikler tendensiýa bilen baglanyşdyrylýar. Şeýle-de bolsa, belentliklere degýän keseligine çyzyk (garşylyk) birikdirilýär. Aşakdaky suratda üçburçlugyň emele gelşini görüň. Bu nagyş emele gelende, ýokarlanmanyň dowam etmegi gaty ähtimal.

Şonuň üçin iň gowy giriş nokady näme. Garşylyk derejesinden bölünişik ýüze çykan ýerinde. Bu pursatda, 15 minut ýa-da ondanam köp dowam edýän satyn alyş ýagdaýyna girmeli.

Olymp Trade-de üçburçluk nusgasyny söwda etmek boýunça gollanma
Olimp söwdasynda ýokarlanýan üçburçluk nagşy


Olimp söwdasynda aşak düşýän üçburçluk nagşy

Aşakdaky üçburçluk nagşy peseliş ugrunda emele gelýär. Ony çekmek üçin bahalaryň ýokary derejesini tendensiýa bilen baglanyşdyryň. Peslikler hem birleşdirilen, ýöne bu gezek goldawy emele getirýän keseligine çyzyk.

Iň oňat söwda giriş nokady, bahanyň aşaklamagy dowam etdirýän goldawy bozýan ýerinde dogry. Bu ýerde 15 minut ýa-da ondanam köp dowam edýän satuw ýagdaýyna girmeli.

Olymp Trade-de üçburçluk nusgasyny söwda etmek boýunça gollanma
Olimp söwdasynda aşak düşýän üçburçluk nagşy

Olimp söwdasynda üçburçluk nagyşlaryny satmak üçin maslahatlar

Üçburçluk nagyşlary tendensiýanyň dowamydyr. Bu nagyş emele gelende, tendensiýanyň şol bir ugurda dowam etmegi gaty ähtimal. Esasy maksadyňyz, bahalaryň çykjak nokadyny kesgitlemek we tendensiýany emele getirip başlamak.

Üçburçluk nagyşlary has uzak wagt aralyklary bilen işleseňiz has gowy işleýär. Diýmek, 5 minut ýa-da ondanam köp dowam edýän şemleri ulanmaly. Diagrammaňyz 30 minut ýa-da ondanam köp wagt möhletini öz içine almalydyr. Bu nagyşlary kesgitlemegi we has uzak söwda ýerlerine girmegi aňsatlaşdyrýar.

Üçburçluk nagyşlary MACD ýaly görkezijiler bilen gowy işleýär. Köplenç arakesme ýüze çykandan soň söwda mukdary köpelýär we 2 MACD setir aýrylýar. Bu täze tendensiýany tassyklaýar. Aşakdaky surata göz aýlaň.

Olymp Trade-de üçburçluk nusgasyny söwda etmek boýunça gollanma
MACD görkezijisi bilen bilelikde ulanylýan aşak düşýän üçburçluk nagşy

Üç üçburçluk nagşyny nädip ulanmalydygyny öwreneniňizden soň, “Olimp Söwda” tejribe hasabyňyza giriň we synap görüň. Netijeleriňizi aşakdaky teswirler bölüminde paýlaşyň.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!