Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?

Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?
“Olimp Söwda” onlaýn platformasynda uly söwdadan lezzet alyp bilersiňiz, MetaTrader 4 hem siziň ünsüňize mynasyp. Näme üçin?

MetaTrader 4 (MT4) köp artykmaçlygy bar. Terminal bazarda 10 ýyldan gowrak ozal peýda bolupdy, ýöne Forex söwdagärleri ýylsaýyn gyzyklanýar. Bu makalada size bu guraly synap görmegiň esasy sebäpleri barada aýdarys.

Olimp Söwda MT4-iň täze baýlyklary

Olimp Söwda MT4-de täze walýuta jübütleri, indeksler we metallar bar. Mysal üçin, hytaý ýuanynyň üýtgemeginden gazanyp ýa-da Ispaniýanyň aksiýa indeksine maýa goýup bilersiňiz.

Söwda üçin elýeterli aktiwleriň umumy sany 67. Walýuta jübütlerini söwda edeniňizde, 1: 400 iň uly güýji ulanyp bilersiňiz. Metallar bilen işlän wagtyňyz 1:50, söwda görkezijileri we harytlary üçin bolsa 1: 30-dan peýdalanyp bilersiňiz.

Söwda gurallarynyň tutuş sanawyna göz aýlamak üçin terminala giriň we Crtl + U düwmelerini basyň.
Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?


Olimp Söwda MT4-de görkezijiler toplumyny giňeltmek

MT4-iň öz açyk çeşmeli programmirleme dili bolan badyna, müňlerçe söwdagär görkezijileri işläp düzmek bilen meşgullandy. Netijede, terminal ulanylanda söwdagärleriň girip biljek köp sanly özboluşly görkezijileri bar.

Bu ösüşleriň köpüsi köpçülige açyk. Terminalyň içerki bukjasyna göçürip alyp bilersiňiz we MT4-i täzeden açanyňyzdan soň ulanyp bilersiňiz. Newhli täze gurallar “omörite” bölüminde bolar.

Üns beriň: görkeziji faýllaryň giňeltmeleri .ex4 ýa-da mql4. Söwda hasabyňyza ýa-da kompýuteriňize howp salmazlyk üçin başga formatlary ulanmaň.

Olimp Söwda MT4-de diagrammalar

MT4 bilen işleýän wagtyňyz, bir wagtyň özünde birnäçe diagrammany ulanyp bilersiňiz. Olaryň sany diňe kompýuteriňiziň tehniki aýratynlyklary bilen çäklenýär. Mundan başga-da, diagramma görnüşleri, reňk shemasy we beýlekiler ýaly käbir wariantlar her penjirede aýratyn düzülip bilner.
Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?
Söwdagärler sazlamanyň tamamlanan görnüşini şablon hökmünde saklaýarlar we soňrak ulanýarlar.
Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?


Sargytlaryň görnüşleri

“Olymp Trade MT4” -de 5 sany söwda sargytlary bar:

Bazar ýerine ýetirilişi - häzirki bazar bahasy bilen derrew ýerine ýetiriljek söwdany açmak üçin sargyt.

Çäk satyn alyň - garaşylýan sargyt görnüşi. Aktiwleri häzirki bahasyndan has arzan bahadan satyn almak isleseňiz ulanyň.

Satuw çäkleri - bu garaşylýan sargyt, aktiwleri häzirki bahasyndan has ýokary bahadan satmak üçin sargyt.

Stop satyn alyň - emlägi häzirki bahasyndan has ýokary bahadan satyn almak üçin garaşylýan sargyt.

Stop Stop - aktiwleri häzirki bahasyndan has arzan satmak üçin sargyt.
Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?
Bazar sargytlaryndan tapawutlylykda, garaşylýanlar diňe aktiwleriň bahasy belli bir bahalara ýetende işleýär.

Mysal üçin, bahasy unsiýa üçin 1500.00 dollar psihologiki garşylyk derejesini bozsa, altyn (XAU / USD) satyn almak isleýärsiňiz. Indi metalyň bahasy 1475.00 dollar diýeliň. Bu ýagdaýda “Buy Stop” zakazyny ulanyp, 1500 dollardan ýokary goýmak has gowudyr.

Täze söwdanyň penjiresine jaň etmek üçin F9 düwmesini ulanyň.

Elbetde, MT4-de “Stop Loss”, “Girdeji alyň” we “Trailing Stop” ulanyp, öz pozisiýalaryňyzy netijeli dolandyryp bilersiňiz.


Olimp Söwda MT4 boýunça geňeşçiler

MetaTrader 4, umumy söwdagärlere hakyky söwda robotlaryny (Ekspert geňeşçileri) ulanmaga mümkinçilik berýän ilkinji platforma. Ekspert geňeşçisi bazary yzygiderli seljerýän we söwda tekliplerini berýän algoritmdir. Şeýle hem, söwda etmek, ýapmak we söwdalaryňyzy dolandyrmak, umuman, adatça adam tarapyndan dolandyrylýan funksiýalary ýerine ýetirmek hukugyny berip bilersiňiz.

Robotlary ösdürmek köp zähmet talap edýär. Emma görkezijilerdäki ýaly, onlaýn, tematiki forumlarda we web sahypalarynda taýýar geňeşçiler gözläp bilersiňiz. Iň bolmanda, käbir ygtybarly yrgyldamalara we beýleki tehniki derňew usullaryna esaslanýan esasy derňew ulgamlaryny taparsyňyz.

Köp adamlar girdejili robot edinmegi arzuw edýärler, ýöne islendik söwda strategiýasy şowsuz bolup biler. Biziň edip biljek zadymyz, ony ulanmazdan ozal bilermen geňeşçisini barlamak. Şol sebäpli MT4-de ýörite strategiýa synagy bar.

Bu hyzmat, işe başlamazdan ozal kesgitlän parametrleriňizi (çydamly çekiş ýa-da pozisiýa ululygy ýaly) göz öňünde tutup, taryhy maglumatlary ulanyp, bilermen geňeşçisiniň netijeliligini seljerer.

Islendik hünärmen geňeşçiniň güýçli we gowşak taraplaryna üns beriň. Mysal üçin, gurlan “Moving Average” (ony görkeziji bilen garyşdyrmaň) täze tendensiýa ýüze çykanda gowy işlemegi ähtimal, bazar tekiz bolanda bu guraldan peýdalanmak kyn bolar.

Hereket edýän ortaça hünärmen geňeşçisi, SMA çyzygy döwülende we esasy görkezijiniň signal çyzygynyň tersine kesişen ýagdaýynda ýapylýar. Umuman aýdylanda, bu düşünje tendensiýa esaslanýan ösüş bolup, üýtgäp durýan aktiwleri has güýçli tendensiýalar bilen häsiýetlendirilende ulanmak has gowudyr.

Bu strategiýany barlamak söwdagärlere möhüm bir kemçiligi ýüze çykarmaga kömek etdi: girdeji bilen pozisiýalary ýapmagyň algoritmi netijesiz. Şol sebäpli, bu bilermen geňeşçisine karar berseňiz, ýerinde ykjam programma gurmagy maslahat berýäris. Girdejini, internete birikdirip boljak dünýäniň islendik ýerinden düzetmäge mümkinçilik berer. Barlamak üçin beýleki derňew usullaryny yzarlamagy ýatdan çykarmaň.


Köp platformaly aýratynlyk

MT4 artykmaçlyklarynyň doly toplumy diňe Windows ýa-da Mac OS esasly şahsy kompýuterler üçin terminal wersiýasynda elýeterlidir. Şeýle-de bolsa, webde we ykjam programmalarda söwda etmek üçin zerur zatlary taparsyňyz.

Söwda hasabyňyzda platformanyň dürli wersiýalaryna baglanyşyk alyp bilersiňiz.
Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?
Mysal üçin, web wersiýasynda 31 görkeziji we 20-den gowrak grafiki gural bar (Fibonacci, Gann, Elliot usullary). Şeýle hem, görnüşini ýa-da reňk komponentini üýtgedip, diagrammanyň parametrlerini sazlap bilersiňiz. Şuňa meňzeş saýlawlar ykjam programmalarda bar.
Olymp Trade MetaTrader 4 (MT4) aýratynlyklary näme?
MT4 terminalynyň ýokarda agzalan aýratynlyklary ony aýrylmaz gural edýär. Analitik komponenti bazara has gowy düşünmäge, tendensiýalary ýa-da köp sanly aktiwleriň görkezijilerini okamaga kömek eder. Söwda sungatynda öňe gidişlik etmek ýa-da hünär derejäňizi ýokarlandyrmak isleseňiz, MetaTrader 4 size gerek zat.
Thank you for rating.