Giriş - Olymp Trade Turkmenistan - Olymp Trade Türkmenistan

Olymp Trade-ä nädip girmeli
Bu gün olimpiýa söwda hasabyňyza nädip girmelidigi barada gürleşmekçi. Şeýle-de bolsa, şahsy hasabyňyz ýok bolsa, birini döretmeli bolarsyňyz. Jübi enjamyňyzdaky programmadan hem girip bilersiňiz


Olimp söwda hasabyna nädip girmeli?

  1. Jübi olimpiýa söwda programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň .
  2. Rightokarky sag burçdaky "Giriş" düwmesine basyň
  3. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň.
  4. “Giriş” gök düwmesine basyň.
  5. E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, "Apple" ýa-da "Google" ýa-da "Facebook" ulanyp girip bilersiňiz.
  6. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Parolyňyzy ýatdan çykaryň" -a basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Rightokarky sag burçdaky "Giriş" düwmesine basyň, giriş formasy peýda bolar.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Indi söwdany başlap bilersiňiz, Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar. Platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikany synap görmek üçin gural, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olymp Trade-ä nädip girmeli

“Facebook” -y ulanyp, Olimpiýa söwdasyna nädip girmeli?

Şeýle hem, “Facebook” düwmesine basyp, şahsy “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, web sahypasyna girip bilersiňiz.

1. “Facebook” düwmesine basyň
Olymp Trade-ä nädip girmeli
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň 4. Bir gezek

“Giriş” düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
"Giriş" düwmesine basdyk, Olimp Söwda: Adyňyzy, profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy ulanmagy talap eder. Dowam et düwmesine basyň ...
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Şondan soň awtomatiki usulda Olimp söwda platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Google-dan peýdalanyp, Olimpiýa söwdasyna nädip girmeli?

1. Google hasabyňyz arkaly ygtyýar almak üçin Google düwmesine basmaly.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. Ulgam penjire açar, google hasabyňyz üçin parol soralar.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy Olimpiýa söwda hasabyňyza äkidiler.


Apple ID ulanyp, Olimp söwdasyna nädip girmeli?

1. “Apple ID” -iň üsti bilen ygtyýar almak üçin “Apple” düwmesine basmaly.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
2. Soňra açylan täze penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Ondan soň, hyzmatdan iberilen görkezmelere eýeriň we olimp söwdasynda söwda edip bilersiňiz.


Olimp söwda hasabyndan paroly dikeltmek

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz,

"Parolyňyzy ýatdan çykaryň" baglanyşygyna basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Soňra ulgam, olimpiýa söwda hasaby üçin parolyňyzy dikeltmegiňizi haýyş edýän penjire açar. Ulgamy degişli e-poçta salgysy bilen üpjün etmeli we "Dikelt" düwmesine basmaly
Olymp Trade-ä nädip girmeli
, paroly täzeden düzmek üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. «Paroly üýtgetmek» -e basyň
Olymp Trade-ä nädip girmeli
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Olimpiýa söwda web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy şu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň
Olymp Trade-ä nädip girmeli
! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Olimp söwda platformasyna girip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" opsiýasyna basyň, hasabyňyza gireniňizde ulanan e-poçtaňyzy giriziň we "Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy" düwmesine basyň
Olymp Trade-ä nädip girmeli
, Görkezilen adrese iberilen maglumatlar barada bildiriş peýda bolýar. Soňra web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň
Olymp Trade-ä nädip girmeli

“Olymp Trade Mobile” wersiýasyna giriň

“Olymp Trade” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň “ olymptrade.com ” gözläň we dellalyň resmi web sahypasyna giriň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.
Olymp Trade-ä nädip girmeli

platformasynda söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10,000 dollar bar

“Olymp Trade” iOS programmasyna nädip girmeli?

IOS ykjam platformasyna girmek, “Olimp Söwda” web programmasyna girmek ýalydyr. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “Olimp söwdasy - onlaýn söwda” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “GET” düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, “Facebook”, “Google” ýa-da “Apple ID” -iňizi ulanyp, “Olymp Trade iOS” mobil programmasyna girip bilersiňiz. Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Platformada söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10,000 dollar bar.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Sosial giriş ýagdaýynda "Apple" ýa-da "Facebook" ýa-da "Google" -a basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli


“Olymp Trade” Android programmasyna nädip girmeli?

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "Olimp söwdasy - söwda üçin programma" gözlemeli .
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, Facebook ýa-da Google hasabyňyzy ulanyp, “Olymp Trade Android” mobil programmasyna girip bilersiňiz.

IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň
Olymp Trade-ä nädip girmeli
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Enter" düwmesine basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Indi platformada söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10 000 dollar bar.
Olymp Trade-ä nädip girmeli
Sosial giriş ýagdaýynda "Facebook" ýa-da "Google" -a basyň.
Olymp Trade-ä nädip girmeli


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Olimp Söwda hasabyndan e-poçta ýatdan çykardym

E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, Facebook ýa-da Gmail ulanyp girip bilersiňiz.

Bu hasaplary döretmedik bolsaňyz, "Olimp" söwda web sahypasynda hasaba duranyňyzda döredip bilersiňiz. Iň agyr ýagdaýlarda, e-poçtaňyzy ýatdan çykarsaňyz we Google we Facebook arkaly girmegiň mümkinçiligi ýok bolsa, goldaw hyzmaty bilen habarlaşmalysyňyz

Hasap walýutasyny nädip üýtgedip bilerin?

Hasap walýutasyny diňe bir gezek saýlap bilersiňiz. Wagtyň geçmegi bilen üýtgedip bolmaz.

Täze e-poçta bilen täze hasap döredip we islenýän walýutany saýlap bilersiňiz.

Täze hasap açan bolsaňyz, köne hasaby blokirlemek üçin goldaw bilen habarlaşyň.

Syýasatymyza görä, söwdagäriň diňe bir hasaby bolup biler.

E-poçtaňyzy nädip üýtgedip bilerin?

E-poçtaňyzy täzelemek üçin goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Söwdagärleriň hasaplaryny kezzaplardan goramak üçin maglumatlary geňeşçiniň üsti bilen üýtgedýäris.

Ulanyjy hasaby arkaly e-poçtaňyzy üýtgedip bilmersiňiz.

Telefon belgimi nädip üýtgedip bilerin?

Telefon belgiňizi tassyklamadyk bolsaňyz, ulanyjy hasabyňyzda redaktirläp bilersiňiz.

Telefon belgiňizi tassyklan bolsaňyz, goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Thank you for rating.